Dainų diena 2018
Biržai

BIRŽŲ KULTŪROS CENTRAS

Biržų kultūros centras. J. Basanavičiaus 4. Biržai. Pašto indeksas 41170

Faks. 8 (450) 31809 , elektroninis paštas BKC@takas.lt

ĮSTAIGOS ĮKŪRIMO METAI. TRUMPA ISTORIJA:

Biržų kultūros namai įkurti pokario metais. 1992 m. perkelti į naują pastatą, kurį projektavo miestų statybos projektavimo instituto Kauno filialo vyr. architektas E. Barzdžiukas, vyr. inžinierius A. Nakas (statybas vykdė Biržų rajono statybinė organizacija, vadovaujama A. Lastausko). Tai Biržų rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, kuri 2004 m. sausio 1 d. sujungta su Biržų kino ir pramogų centru ir pavadinta Biržų kultūros centru. Jam priklauso 7 filialai : N .Radviliškio, Papilio, Parovėjos, Vabalninko, Širvėnos, Pačeriaukštės ir Pabiržės.

Direktorius Romas Lesevičius. Išsilavinimas aukštasis. Specialybė - teatro režisierius. Kultūros darbo stažas 4 metai.

Pavaduotojas ūkio reikalams Kęstutis Martinkus. Specialybė- technikas -mechanikas. Išsilavinimas aukštesnysis . Kultūros darbo stažas 7 metai.

Tel. Direktoriaus 8 ( 450) 51809, koncertų organizatorės, kasos 8 (450) 32513, meno vadovų , direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams 8 ( 450 ) 31971 , budinčiojo , buhalterijos , sekretorės 8(450) 32017 .

Koncertinės veikos organizatorė ir kasininkė Jautra Žaldokaitė. Išsilavinimas aukštasis. Kultūros darbo stažas 24 metai.

Renginių režisierė Gytė Rožėnienė. Išsilavinimas aukštasis. Kultūros darbo stažas 5 metai.

Dailininkas Egils Skuja. Išsilavinimas aukštasis. Kultūros darbo stažas 30 metų.

Šviesos operatorius Vitalijus Jasiūnas. Išsilavinimas aukštesnysis . Kultūros darbo stažas 4 metai.

Biržų kultūros centre dirba 41 darbuotojas. Iš jų kūrybinių – 18. Filialuose dirba 92 darbuotojai.

PAGRINDINĖS ĮSTAIGOS VEIKLOS KRYPTYS:

Saugoti, skleisti, perduoti iš kartos į kartą tautines ir vietos tradicijas, organizuoti poilsį ir pramogas, skleisti profesionalų meną, demonstruoti kino filmus, rūpintis bendruomenės narių meninių poreikių ugdymu ir tenkinimu, puoselėti bendrąją ir etninę kultūrą, ugdyti ir skatinti visokeriopą meninę saviraišką, integruotis į įvairius respublikinius ir tautinius projektus, rūpintis Biržų krašto kultūros pristatymu Lietuvoje ir užsienyje, vykdyti bendrąją valstybės kultūros politiką.

Kamerinis choras “Viktorija”. 1996 m. chorą subūrė ir iki šiol jam vadovauja Viktorija Morkūnienė. Kolektyvas aktyviai dalyvauja miesto kultūriniame gyvenime, organizuoja šventes, koncertines keliones, puoselėja Biržų krašto chorinę muziką .Vieni iš kompozitorių Antano, Motiejaus ir Broniaus Budriūnų jubiliejinių renginių – minėjimų rengėjai. Dalyvavo Pasaulio lietuvių dainų šventėse, Panevėžio apskrities meno šventėse, 2004 m. Kaune vykusioje jubiliejinėje Lietuvos dainų šventėje “Tėvynės balsai” . Choro atliekamos dainos ir giesmės skambėjo Lenkijoje, Vokietijoje, Latvijoje, Estijoje. 2002 m. vykusiame respublikiniame chorų konkurse , regioniniame ture , choras įvertintas I laipsnio diplomu. Kolektyvo repertuare - įvairių epochų , skirtingų kompozitorių kūryba. Didelę repertuaro dalį sudaro sakralinė muzika, todėl choras dažnai gieda bažnyčiose. Kolektyvo koncertmeisterė Reda Lauciūtė.

Mišrus choras ”Agluona”

2007 m . švęs 50 metų jubiliejų . Per visus šiuos metus choras aktyviai koncertavo, dalyvavo šventėse, konkursuose, festivaliuose. Kolektyvas visų Respublikinių dainų švenčių , Pasaulio lietuvių dainų švenčių dalyvis. 1998 m. sėkmingai pasirodė chorų festivalyje Lenkijoje, Tčevo mieste, 2002 m. respublikiniame chorų konkurse , regioniniame ture , choras įvertintas II laipsnio diplomu . 2004 m . dalyvavo jubiliejinėje Lietuvos dainų šventėje Kaune “Tėvynės balsai”. “Agluona” puoselėja savo krašto chorinę muziką. Repertuare svarbią vietą užima Biržų krašto garsių muzikų Antano, Motiejaus ir Broniaus Budriūnų dainos . Choras visada dalyvauja kompozitorių jubiliejiniuose renginiuose , padeda juos organizuoti. Choro vadovė Viktorija Morkūnienė . Koncertmeisterė Reda Lauciūtė.

Liaudiškos muzikos kapela “Širvėna ” jau atšventė 40- metį. Joje groja muzikos mokytojai, darbininkai, įvairių įstaigų darbuotojai . Kapelos repertuare lietuvių liaudies dainos , lietuvių ir užsienio kompozitorių kūriniai , kapelos vadovo , muzikantų aranžuoti kūriniai. “Širvena” daug koncertuoja rajone ir už jo ribų , dalyvauja festivaliuose , konkursuose , kapelų varžytuvėse “Grok , Jurgeli” , Respublikinėse, Pasaulio lietuvių , Panevėžio apskrities dainų šventėse ir kt. Sėkmingai pasirodė LTV laidoje “Duokim garo”. Liaudiškos muzikos kapelos “Širvėna “ koncertinės programos buvo parodytos Latvijoje, Vokietijoje, Belgijoje, Olandijoje, laive “Aukštaitis” ir kt. Kapelos vadovas Rimantas - Kazimieras Ilgūnas.

Liaudiškos muzikos “Kaziuko kapelą” subūrė vadovas Kazys Baronas 1999 m. ir jai vadovauja iki šiol. Kolektyvo repertuare - liaudies dainos, muzika, įvairių kompozitorių kūriniai.. Svarbiausi koncertai ir apdovanojimai : koncertas 2001 m . Rygoje, lietuvių bendruomenei , 2002 m. diplomas už pirmą vietą LTV konkurse “Duokim garo”, padėkos raštas už programą Ariogalos šventėje “Ant rubežiaus”. 2003 m. koncertai “Jonio pastogėje” Šiauliuose ir Šeduvos miesto šventėje. 2004 m. padėkos raštai už koncertinę programą Kupiškio technologijos ir verslo mokykloje, kultūrinę veiklą Biržuose. 2005 m. padėkos raštai kapelų varžytuvėse “Grok, Jurgeli”, armonikininkų šventėje “Aukštaitijos armonika” ”.

Pučiamųjų orkestras įkurtas 1960 m. Jam vadovavo J. Ašaka , vėliau V. Ščiupokas. Nuo 1984 m. vadovauja Gitas Korsakas. Orkestras dalyvauja respublikinėse ir Panevėžio apskrities dainų šventėse , Biržų miesto ir rajono renginiuose. Orkestro repertuare įvairi muzika: klasika, džiazo kompozicijos, maršai.

Šiuolaikinio šokio grupė “Invazija” . Šoka šiuolaikinius, charakterinius, klasikinius šokius. Koncertuoja įvairiuose Panevėžio apskrities, Biržų miesto, rajono renginiuose. Vadovė Stela Rukšėnienė.

Šokių kolektyvų koncertmeisterė Skirmantė Griciūnienė .

Jaunimo tautinių šokių grupė “Raitytinis”. Susikūrė 1986 m. Kolektyve šoka dirbantis jaunimas bei miesto vyresnių klasių moksleiviai. Repertuare - sceniniai bei folkloriniai šokiai. Šokėjai nuolatiniai dainų švenčių dalyviai - šoko 1990 m. 13-toje Lietuvos tautinėje dainų šventėje, 1994, 1998, 2003 m. Pasaulio lietuvių dainų šventėse. Dalyvavo tarptautiniame liaudiškos muzikos ir tautinių šokių festivalyje “Ežerų sietuva”, konkurse “Pora už poros”, tarptautiniame vaikų ir jaunimo tautinių šokių festivalyje “Prie Nevėžio”, regioniniame tautinių šokių kolektyvų festivalyje “ Šimtmečio skraistę praskleidus”. Šoko Latvijoje, Panevėžio apskrities meno šventėse, dažnai koncertuoja rajono ir miesto renginiuose, dalyvavo LTV konkurse “Duokim garo”. “Raitytinis” bendradarbiauja su liaudiška kapela “Širvėna”, vad. Rimanto Ilgūno. Kolektyvo vadovė Danguolė Kalkienė.

“Bočiai” susikūrė 1992 m. Jie priklauso LPS “Bočių” bendrijai Vilniuje , kuri jungia vyresnio amžiaus žmones, rūpinasi jų užimtumu. “Bočiuose” trys kolektyvai- liaudiškos muzikos kapela , šokėjai ir liaudies dainų atlikėjai . Kolektyvai aktyviai dalyvauja įvairiuose rajono , miesto renginiuose , dažni svečiai Pasvalio, Kupiškio, Joniškio, Švenčionių, Ukmergės , Marijampolės “Bočių” renginiuose , Likėnų sanatorijoje. “Bočiuose” pažymimi kolektyvo narių jubiliejai , rengiamos įvairios išvykos, kolektyvo nariai pagelbėja vieni kitiems liūdesio valandoje . Liaudiškos muzikos kapela groja brandaus amžiaus žmonių šokių vakaruose. Nuo įkūrimo pradžios “Bočiams” vadovauja Marija Peikštenienė.

Folkloro ansamblis “Siaudela”

Repertuare – Biržų krašto , Aukštaitijos regiono dainos, sutartinės , liaudies šokiai ir rateliai. Groja penkių , devynių stygų kanklėmis, ragais , skudučiais. 2001 m . tarptautiniame konkurse Lenkijoje , Tčevo mieste “ Siaudelai” buvo pripažinta 3 vieta. 2002 m. tame pačiame festivalyje jie buvo apdovanoti už autentiškiausią programą. Dalyvavo tarptautiniuose folkloro festivaliuose Latvijoje, Preilės mieste , Nidoje ” Tek saulužė ant maračių”, Klaipėdoje “Parbėg laivelis”, Vilniuje “Skamba skamba kankliai” ir kt. Kolektyvas pastoviai koncertuoja rajone , dalyvauja Biržų krašto muziejaus “Sėla” organizuojamame projekte “Alaus kelias”, Panevėžio apskrities , Pasaulio lietuvių dainų šventėse , filmavosi TV laidoje “Subatos vakarėly”. Folkloro ansamblį “Siaudela” prieš 7 metus subūrė ir iki šiol jam vadovauja Jūratė Garnelienė.

Vaikų pop choras “Pilypukas”. Kolektyvą prieš penkis metus subūrė ir jam vadovauja Jūratė Garnelienė. Dalyvių amžius nuo 4 iki 13 metų. Repertuare - vadovės sukurtos dainos. Dalyvavo Kupiškio, Rokiškio, Molėtų rajonų pop chorų šventėse. Antri metai organizuoja vaikų pop chorų šventę Biržuose “Smaližių šalis.”

Estradinė grupė suburta 1992 m. Eugenijaus Kubiliaus , kuris jai vadovauja iki šiol. Nuo 1994 m. dalyvauja POP ART festivaliuose Kaune . Grupės dalyviai pastoviai keitėsi. Šiuo metu groja ir dainuoja keturi dalyviai. Atlieka lietuvių ir užsienio kompozitorių kūrinius, savo sukurtas dainas.

Mėgėjų teatras pats jauniausias kultūros centro kolektyvas. Jis savo veiklą pradėjo 2004 m. lapkričio mėnesį. Režisierė , mėgėjų teatro vadovė Vita Vorienė 2005 m. balandžio 16 d. žiūrovams pristatė pirmąjį darbą - Kazimiero Čiplio –Vijūno komediją “Čigonėlė nemeluoja”. Šią pjesę autorius parašė kunigaudamas Geidžiūnų parapijoje, Biržų rajone. Pjesė trumpa, paprasta, pamokanti gyvenimo išminties, linksmai nuteikianti. Spektaklį mėgėjų teatras jau rodė Biržų miesto ir rajono žmonėms , dalyvavo sakralinės muzikos ir teatrų festivalyje “Sielos ilgesys” Kupiškio rajone, Palėvenėje. Vaidina įvairaus amžiaus žmones – nuo 11 iki 75 metų. 2006 m. pavasarį kolektyvas biržiečiams pristatys naują premjerą - dviejų veiksmų komediją “Tėvas jau leido…”

Pramoginių – sportinių šokių studija. Tai pastoviai dirbantys trys kolektyvai nuo 7 iki 18 m. amžiaus. Stato sceninius šokius, nuolatiniai meno ir sporto švenčių, įvairių kultūros renginių dalyviai Biržų mieste ir rajone, Panevėžio apskrityje, Anykščiuose ir kt. 2005 m. dalyvavo šiuolaikinių šokių konkurse “Kilkim aukštyn” Vilniuje. Vadovė Dalė Urbonienė vadovauja kolektyvams nuo 1992 m.

Biržų kultūros centre didelis dėmesys skiriamas mėgėjiško meno veiklai. Viso rajone šiuo metu 81 mėgėjiško meno kolektyvas , juose 923 dalyviai. Miesto kultūros centre šiuo metu yra 17 kolektyvų, kuriuose 341 dalyviai . Per metus įvyksta apie 720 renginių (iš jų apie 214 Biržų kultūros centre). Organizuojamos įvairios konferencijos, profesionalių ir mėgėjiško meno kolektyvų pasirodymai, atvyksta politikai , menininkai, paminimos Valstybinės šventės, mėgėjiškų meno kolektyvų kūrybinės veiklos jubiliejai, miesto įžymios datos, organizuojamos atskirų meno sričių – folkloro, vokalinių, instrumentinių , choreografinių kolektyvų dienos, poilsio vakarai, diskotekos, paskaitos , demonstruojami kino filmai ir kt. Kultūros centro darbuotojai kelia kvalifikaciją, bendradarbiauja su švietimo įstaigomis, įvairiomis organizacijomis, kitų rajonų kultūros įstaigomis, tiria gyventojų poreikius, pateikia naujas laisvalaikio užimtumo formas. Ypač didelio biržiečių ir aplinkinių rajonų gyventojų susidomėjimo sulaukia šios tradicinės šventės:

Profesionalių teatrų festivalis “Žaldokynės kraštas”, kuris organizuojamas kasmet vasario mėnesio pabaigoje, kovo pradžioje. 2006m. šis festivalis vyks jau 10 kartą. Renginys buvo sumanytas tam, kad rajono gyventojai galėtų pamatyti geriausius profesionalių teatrų spektaklius , susitikti su žymiausiais aktoriais, režisieriais. Tuo pačiu siekta įamžinti žymaus aktoriaus, režisieriaus, komedijos “Žaldokynė” autoriaus Boriso Dauguviečio atminimą.

Pop chorų šventė “Smaližių šalis” vyksta kiekvieną rudenį . Joje dalyvauja Biržų ir aplinkinių rajonų vaikų pop chorai.

Vėlinių vakaras “Leiskis saulele. Tekėk mėnuo. Duok mums šventą vakarą”- Valanda mirusiųjų prisiminimui kartu su folkloro kolektyvu ”Siaudela”.

Kultūros darbuotojo diena, kurios nėra kalendoriuje. Tačiau kiekvieną rudenį visi rajono kultūros darbuotojai susirenka šventiškoje aplinkoje pabendrauti, pasidalinti patirtimi, pasilinksminti.

Vestuvinių ansamblių šventė organizuojama lapkričio mėnesį. Šios šventės tikslas-suteikti galimybę pabendrauti, pasirodyti scenoje , pasidalinti patirtimi Aukštaitijos zonos vestuviniams ansambliams, skatinti juos tobulėti .

Kalėdinis mėgėjiško meno kolektyvų koncertas vyksta kasmet antrąją Kalėdų dieną. Tai didžiulis teatralizuotas , šventinis mėgėjiško meno kolektyvų koncertas Biržų bendruomenei .

Rajono folkloro kolektyvų šventė ”Pragyda gyda”, kuri organizuojama sausio viduryje, skirta puoselėti etninę kultūrą, iš kartos į kartą perduoti tautines ir vietos tradicijas.

Valentino dienai skirtas vakaras - vasario 14 d. Jaunatviškas pramoginis renginys, kasmet vis kitoks.

Rajono vaikų, jaunimo ir suaugusių mėgėjiškų teatrų apžiūra- šventė . Ji vyksta kovo mėn. Šiame renginyje paskatinami mėgėjiški teatrai , aptariama jų veikla, kolektyvai pamato vieni kitų darbus, pabendrauja. Žiūrovams - puiki pramoga.

Kapelų šventė - kovo mėn. Nuotaikingas vakaras kapelų dalyviams ir žiūrovams, kuriame dalyvauja Biržų ir kaimyninių rajonų geriausios kapelos .

Pasakorių šventė ”Melagis melavo, per tiltą važiavo” balandžio 1 d . - proga susiburti visiems rajono pasakoriams, anekdotų pasakotojams, linksmai pažymėti Melagių dieną.

Biržų rajono seniūnijų dienos - balandžio mėn. Tai kultūros centro filialų mėgėjiško meno kolektyvų ataskaitiniai koncertai .

Mėgėjiško meno kolektyvų koncertai, kurie vyksta prieš Motinos dieną skirti pagerbti kiekvieno artimiausią žmogų – mamą.

Šventė “Šokio pavasaris” organizuojama gegužės mėn. Tai rajono choreografinių kolektyvų atskaitinis koncertas ir vakaronė.

Aukštaitijos zonos armonikininkų varžytuvės ”Aukštaitijos armonika”-seniausias Biržų rajone etnokultūros renginys. 2006 m. vasarą varžytuvės vyks jau 35 kartą. Šventėje dalyvauja geriausi armonikininkai iš visos Aukštaitijos. Paskutiniais metais šis renginys paįvairinamas ir kaimiškų kapelų, originalių kitų pavienių muzikantų pasirodymais.

Vaikų velykėlės”- kasmet per atvelykį . Velykų papročiai, dainos, žaidimai.

Joninės –birželio 23 d -smagiausia tradicinė lietuvių vasaros šventė, atspindinti visas senąsias šios šventės apeigas, papročius, tradicijas.

Mokslo metų pradžios šventė rugsėjo 1 d . Kartu su švietimo skyriumi organizuojamas pramoginis renginys.

Vaikų šventė ”Aš ir kinas” dar pastovios datos neturi .Tai pramoginis kino meno reklaminis renginys .

Kasmet apie 3000 biržiečių ir svečių susirenka į “Aludarių šventę” liepos mėn. .Joje pagerbiami geriausi Biržų krašto aludariai. Šventės dalyviai gali susipažinti su senaisiais alaus darymo įrankiais, dalyvauti sportinėse varžybose, klausytis populiarių atlikėjų, įsigyti tautodailininkų dirbinių ir pan. Tai kultūros skyriaus, kultūros centro, aludarių, sportininkų ir kt. rajono organizacijų bendras renginys.

Tarptautinis vaikų ir jaunimo teatrų festivalis “Laimingas vaikų juokas” Vabalninke.-2006 m. gegužės mėn. vyks jau 6 kartą. Dalyvauja vaikų ir jaunimo teatrai iš Lietuvos ir užsienio. Geriausi kolektyvai apdovanojami , dalyviams organizuojamos vakaronės , dalijamasi patirtimi.